Salem Church of God Car Show 2013

Summer Bash Car and Truck Show
Salem Church of God
July 13th, 2013
Clayton, Ohio
summer bash car and truck show 050 045 049
043 044 046 047
048 042 034 035
037 036 040 041
023 024 051 053
052 033 054 055